Szülő klub

Helyzetkép

A Biztos Kezdet program egyik stratégiai célja: „Történjen meg a szülők együttműködésének megnyerése, támogatása saját erőforrásaik mobilizálásában és a hiányzó kompetenciák megszerzésének segítése.” A Szülő Klub a program céljaival összhangban – szülők támogatása, segítése, edukálása, képessé tevése – a szülőknek a saját személyiségük ápolása szükségletre reagál.

Célcsoport

A gyerekház célcsoportjába tartozó gyermekek szülei.
Másfél év alatt összesen mintegy 25 szülő volt a tagja – kb. 15-20 fős stabil, állandó résztvevői kerettel.

Cél

A Szülő Klub célja a résztvevő szülők személyiségének ápolása, személyiségfejlődésének támogatása a következő dimenziók mentén:
– általános és témaspecifikus önismeret, önelfogadás, önbizalom fejlődése
– képességek fejlődése az alábbi témákban
– kommunikáció
– általános pontosítás, hatékonyságnövelés
– helyzet- és problémaspecifikus kommunikációs technikák (pl. agresszorral)
– konfliktuskezelés
– problémamegoldás
– agressziókezelés

Tevékenység

A célok elérése érdekében ún. hosszú távú, nyitott csoportkeretek között, témacentrikus, tréning jellegű összejöveteleket tartottunk átlag havi 2 alkalmas rendszerességgel, alkalmanként 90-120 percben. Az összejöveteleken pszichológus szakember vezetésével, különböző irányított, játékos, saját élményű gyakorlatok során történtek félig strukturált beszélgetések az átélt élményekhez kapcsolódóan, az elérendő célokhoz igazodó tartalomra fókuszálva (alkalmanként más-más tartalommal, illetve vissza- vissza térő jelleggel a tartalmak közötti összefüggéseket, koherenciát is megvilágítva a holisztikus szemlélet jegyében.) A beszélgetéseket az egymás véleménye iránti tolerancia és befogadó légkör jellemezte.
A tartalmakban, amennyire csak lehetséges volt, alkalmazkodtunk a felmerülő igényekhez – pl. másság tolerálása, kultúrák közötti különbségek (többek között homoszexualitás, roma-cigány kultúra, stb.)

Eredmények

A mozgásos gyakorlatok során átélt élmények multimodális megerősítő hatása garantálta a hosszú távú fejlesztő hatás elősegítését. Azaz nem csak egy csatornán, verbálisan tárgyaltuk az egyes témákat, hanem a mozgás révén taktilis csatornán megtapasztalt élményekhez kötöttük a fejlesztő tartalmakat, amelyek így a személyiség mélyebb rétegeibe is képesek voltak beágyazódni.
A foglalkozásokon átélt élmények közös mivolta felgyorsította, illetve hosszú távon garantálta a befogadó, megtartó, bátorító csoport-kultúra gyors kialakulását és önmagát megerősítő működési dinamikáját – pl. új tagok érkezésekor.
A csoport kiváló légköre, a csoporthoz tartozás pozitív érzelmi élménye volt a legfőbb hozadéka a klubnak; ez önmagában sikeresen szolgálta a célok elérését. A közösségépítő hatás messze átnyúlt az összejövetelek formai keretein és a tagok beszámolói alapján tényleges pozitív hatása volt a szülők egymáshoz való viszonyára a mindennapokban is. Ez végső soron a helyi közösség építésében is jelentős szerepet játszott.
Ez önmagában igazolja az első nagy cél elérésének sikerét, hiszen az önbecsülés, a személyiség általános fejlesztésének egyik legjobb színtere és módja egy megtartó erejű közösséghez tartozás élményének folyamatos megtapasztalása – annak minden érzelmi színterű pozitív hatásával együtt. Felszabadult öröm- élmény, a játék öröme, az önmagáért végzett tevékenység öröme, jókedv, a saját jogon megtapasztalt „én-idő”, ön-érték érzés együttesen segítették a személyiség fejlesztését.
A készség-specifikus fejlesztések pedig ezen alap-élménybe ágyazódva érték el szintén hosszú távú sikerüket, amelyeket a résztvevők visszajelzései igazolnak az elsajátítottak aktív használatáról a mindennapjaikban, a Klub keretein kívül is. Az állandó „törzs-tagok” megléte, a folyamatos igény a találkozásokra, valamint az új tagok érdeklődése és a csoport befogadó légköre szintén alátámasztják a program sikerét.