Műhelyek

Szakmai műhelyek – a helyi programok megalapozása és megvalósításának támogatása érdekében

A TÁMOP 5.2.1-12/1 „Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása és a program kísérése” kiemelt projekt kistérségi folyamattámogató tevékenységében – a korábbi projektszakaszokat tekintve – új eszköz, módszer a szakmai műhelyek rendszere.
A műhely-rendszer a TÁMOP 5.2.1 és a TÁMOP 5.2.3-as lokális projektek metszéspontjában helyezkedik el, amely lehetőséget és keretet is ad egyfajta szakmai közösség / hálózat kifejlődésének, építésének, amely segíti az együttműködéseket miközben tudásbázist is létre hoz, és amelyen keresztül „bele lehet szólni a közös dolgainkba”, „véleményezni” sőt „alakítani” is lehet azt.

A tematikus szakmai műhelyek kezdeményezésével és működtetésével alapvető célunk: az integrált gyerekesély programot megvalósító kistérségek (23 db) közötti szervezett tapasztalatcserék, információáramlás, tudásátadások, az előre mutató kreatív megoldások / jó gyakorlat megosztások, együttműködések, közös problémamegoldások, szemléletváltás, a közös szakmai értékek / normák előmozdítása. E mellett mód nyílik az eltérő projektstátuszú (I., II., III. körös) kistérségek közös, egymástól való tanulására, a személyes-szakmai kapcsolatok kialakítására is. A műhelysorozat a kistérségi projektek megalapozásától az elért eredmények / kudarcok / tanulságok értékeléséig követi a TÁMOP 5.2.3-as konstrukciók tevékenységeit.

Műhelyeinkre aktuálisan meghívást kapnak konzorciumi partnerünk (MMSZ) – a műhely által földrajzilag érintett régiókban / kistérségekben közreműködő – munkatársai is (mentorok, animátorok, kistérségi koordinátorok), az általuk támogatott kistérségek szakembereivel együtt.

Műhelyrendszerünk nem csupán tematikusan és didaktikailag, de a meghívotti kör szerint is strukturált. A projekt irányítói és szakmai megvalósítói szintjét képviselők mellett a gyermekszegénység leküzdésében érintett, a kistérségben működő, a gyermekekkel és családjukkal foglalkozó intézmények, szervezetek, szakemberek, elsősorban szolgáltatások vezetői, munkatársai, valamint a fenntartók, helyi döntéshozók és a helyi közösségek vezetői és tagjai, a gyerekházak szakmai támogatását végző, a Biztos Kezdet programmal együttműködő szakemberek (mentorok, koragyermekkori fejlesztők, a gyerekházak munkatársai) is részt vehetnek, vesznek. Így a műhelyek eredményeit közvetlenül felhasználhatják, beépíthetik, visszacsatolhatják napi folyamataikba, továbbá megerősödhet a különböző szektorok, szolgáltatások közötti szakmaközi háló, együttműködés, mely a program komplexitására való ráérzést, illetve ennek érvényesülését segítheti elő.

A lehetséges műhelytémák alapján az alábbi legfontosabb műhelytípusok generálását, szervezését és vezetését terveztük a TÁMOP 5.2.1-12/1 projekt megvalósítási időszakában.

1. Közösségfejlesztő szakértői workshop

A műhely célcsoportja a közösségekkel foglalkozó kistérségi megvalósítók (közösségi házak -, gyerekházak, ifjúsági pontok-, tanodák munkatársai, iskolai szociális munkások, szociális segítők) a kistérségi projektek szakmai vezetői, szakterületi koordinátorai. Témái között helyet kap a szakmaközi hálózat, közösségi házak szolgáltatásainak működtetése, a közösségi házak szerepe és napi tevékenysége a gyerekesély programban, családok bevonása, iskolai szociális munka, ifjúságsegítés, szabadidős tevékenységek, csoportmunka és konfliktuskezelés.

2. Helyi jó gyakorlatok bevonása a szakmai tervezésbe

A műhely célcsoportja a helyi projektek menedzsmentjei, szakterületi koordinátorai, az egyes tevékenységeket megvalósító, azokban közreműködő, támogató szakemberek. Főbb témái az egészségügyi – egészségfejlesztési projektelemek, iskolai szociális munka, felzárkózást segítő és szabadidős tevékenységek, mérési, értékelési irányok és eredmény-kimutatási módok, pályaválasztási tevékenységek a komplex programban, menedzsmenti – projektvezetési tudások.

3. Országos szakmai műhely projektmenedzserek, szakmai vezetők számára

A műhely célcsoportja a projektek projektmenedzserei, szakmai vezetői, szakterületi koordinátorai. Az egyes helyi projektek szükségleteire, eredményeire is alapozva, valamint az egyes projektfeladat-végzések szakmai-módszertani támogatása, továbbfejlesztése céljából a főbb témák: Gyerekesély Stratégia, Cselekvési terv és forrástérkép; MTA monitoring rendszer; egészségügyi szűrések; az oktatási rendszerben bekövetkezett változások hatása a kistérségi projektek közoktatási tevékenységeire; projekttevékenységek, projektműködés, projektszervezet és dokumentáció.

4. Országos szakmai műhelyek az egyes szakterületi szakértők illetve szakterületi koordinátorok számára

Két műhelyfajta megvalósítása folyik, eltérő célcsoporttal.
a) A műhely a térségi projektben a különböző szakterületeket támogató régiós szakértőink (közoktatás, szociális, közösségfejlesztés-foglalkoztatás, koragyermekkori fejlesztő) módszertani fejlődésének előmozdítására és tapasztalatmegosztására irányul. Főbb témái: a szociális, közösségfejlesztési, közoktatási programelemek kistérségi folyamatai; a tevékenységek hatásai, a komplexitás és eredménykövetés / mérés lehetőségei; módszertani javaslatok, sztenderdek előkészítése; csoportvezetés; szakértői szerepek; országos tevékenység-adatbázisok létrehozása.
b) A műhely a kistérségi projektek szakterületi (közoktatási, szociális, közösségfejlesztési, foglalkoztatási, ifjúsági, koragyermekkori fejlesztő- BK, egészségügyi) koordinátorait szólítja meg, módszertani fejlődésük előmozdítására és tapasztalatmegosztásra. Főbb témái: a szociális, közösségfejlesztési, közoktatási programelemek kistérségi folyamatai; a tevékenységek hatásai, a komplexitás és eredménykövetés / mérés lehetőségei; módszertani javaslatok a szakterületi munkára; fenntartás és fenntartható tevékenységek.

5. Adok-veszek work-shop

A work-shop célcsoportja a térségi / helyi döntéshozók, projektirányítók és megvalósító szakemberek, közösségek képviselői. Az országban 3 helyszínen megvalósuló jó megoldások, gyakorlatok megosztása, adaptációs lehetőségeinek mérlegelése a projekttevékenységek fenntartását, a helyi projektekben létrejövő tevékenységek, folyamatok, működések beépülését is elősegíti az igazgatási, ágazati helyi struktúrákba.

6. Módszertani műhely

A műhely célcsoportja a gyerekházak munkatársai, a támogató mentorok, régiós szakértőink, a gyerekházak stratégiai partnerei. Főbb témái: a fejlődési szakaszok életkori sajátosságai, a felfedezett elakadások továbbirányítása, kezelésének lehetőségei; szakmaközi együttműködés; koragyermekkori komplex fejlődés és a játék tevékenységek összefüggései; a normál ütemű fejlődés, kommunikáció a családdal; szülők a gyerekházban.

7. A jó gyakorlatok bemutatása a helyi döntéshozóknak és szakembereknek – munkaértekezlet ( “Visszatekintés” – projektértékelés)

A műhely célcsoportja a TÁMOP 5.2.3-as komplex kistérségi programok megvalósításában érintett, résztvevő döntéshozók, szakemberek (pedagógiai – , egészségügyi -, és szociális szolgáltatók), projektmenedzsment, az adott kistérségben a záróértékelést készítő kutatói stáb. A szakmai műhely kistérségenként kerül megrendezésre, a térség projektzárási időintervallumában.
A műhely célja: önértékelés, következtetések, tanulságok kivonása a tervezés-szervezés-megvalósítás folyamataiból; az új térségi pályázati konstrukcióra, illetve fenntartásra való felkészítés:
– Sikertörténetek – mitől? miért?
– Akadályok – megoldások – hogyan?
– Kövessük, tartsuk meg – változtassunk, hagyjuk el? (tevékenységek, módszerek, eszközök…) – mit, hogyan?

  • Nincs a közeljövőben esemény
AEC v1.0.4