Mit ültetsz a kertedbe? – kiskert program

Helyzetkép

A térségben a legjelentősebb problémát az alacsony mértékű foglalkoztatottság, ebből adódóan a magas szintű munkanélküliség jelenti. A lakosság jelentős hányada küzd az aluliskolázottság problémájával, a meglévő tudás elavultságával, amelyek nehezítik a foglalkoztathatóságot.
Komoly problémát okoz a munkanélküliségen belül a tartós munkanélküliség jelenléte. E problématípus különösen veszélyes, önmagában nincs jelen, mindig párosul különböző szenvedélybetegséggel, mentális problémákkal, családi konfliktusokkal, súlyos eladósodással. Mindez az igen rossz szociális helyzetnek nem csak a kiterjedtségét, hanem mélységét is növeli, mellyel a családok, egyének egyedül még kevésbé tudnak megküzdeni. A családon belül jelentkező problémák megjelenésével a családok egysége megbomlik. Nincsenek mintáik a problémák kezelésére, megküzdési stratégiáik gyengék, beszűkültek.
A halmozottan hátrányos helyzetű családok köréből kerül ki a veszélyeztetett gyermekek többsége. A gyermekek körében komoly problémát jelent az iskolai lemorzsolódás, hiányzás, a magántanulók számának növekedése, a szülői elhanyagolás, a tanulási nehézségek és magatartási problémák.
Ezek a veszélyeztető tényezők indokolják az adott tevékenységbe bevont településeken élő gyermekek, családok szociális helyzetének, veszélyeztetettségének széleskörű figyelemmel kísérését, lehetőleg problémáinak feldolgozását, megoldását, kiváltképp megelőzését a különböző szakterületek összefogása révén megvalósuló hatékonyabb munkavégzéssel. Ahhoz, hogy ezeknek az összetett, különböző szakterületeket érintő ok – okozati problémáknak a feldolgozásához, megoldásához hatékonyabb segítségnyújtás váljon biztosítottá a településeken mentorok foglalkoztatására van szükség. A mentori feladat-, és munkaköröket konkrét programelemekhez kapcsolódóan határoztuk meg, az áttekinthetőség, ellenőrizhetőség és elszámolhatóság szempontjait tekintve, de tevékenységük programokon átnyúló, nem korlátozódik egy konkrét ún. tevékenység adatlaphoz. Gyerekesély programunkban 3 területen foglalkoztatunk mentorokat teljes, ill. részmunkaidőben: roma családmentor, óvodai/iskolai szociális munka, agrármentor.
A Gyerekesély program szempontjából kulcskérdés a gyermekek számára a mélyszegénység leküzdése, a mindennapi rendszeres, egészséges táplálkozás, a társadalmi szerepek elsajátítása megfelelő minta átadásával, példa bemutatásával, lehetőség szerint a családtagokon keresztül.
A célcsoport tagjaival, ill. szüleikkel bemutatókon, tanácsadási napok biztosításával – szakemberek bevonásával – láttatni szeretnénk, hogy akár a szűkebb környezetüket alapul véve (háztartás, ház körüli gazdálkodás, kiskertek – óvodakertek – iskolakertek) milyen lehetőségek, eszközök vannak a kezükben ahhoz, hogy a gyermekek változatosan, egészségesen, rendszeresen tudjanak étkezni, a munka értékét megismerni, közös családi tevékenységek ellátása mellett – akár háztartási, ill. háztáji környezetben is.

Célcsoport

A programelem célcsoportját egyrészt azok képezik, akik a jövőben saját maguk és családjuk részére növénytermesztéssel kívánnak foglalkozni, vagy a már meglévő ismereteiket, készségeiket szeretnék tovább bővíteni, másrészt azok a 3-14 éves gyermekek, akik a bekapcsolódó települések óvodáiba, iskoláiba járnak, és szeretnének megismerkedni a kiskertműveléssel.
A programba ezen települések óvodáit, általános iskoláit (ahol releváns) és településenként átlagosan 10-15 családot vonunk be, elsősorban a szegénységben élők köréből. Másik feltétel, hogy rendelkezzenek megművelhető kerttel, udvarral. 1000 fő körüli lakosságszámú településeken valósítjuk meg a programot. Ezeken a településeken 1 óvoda és 1 iskola működik, így azok a családok művelik a családi kiskertet, ahol a gyerekek az óvoda/iskolakert programban is részt vesznek. Ez összesen kb. 80-90 család a 7 településen, a 13 óvoda/iskolakertben kb. 250 gyermek. Jellemző még a kiskertprogramra, hogy nem csak „célcsoporton”, hanem rendelkezésre álló erőforráson keresztül közelítjük meg. Rendelkezésre álló erőforrás a családi házak udvara, kertje, melyet művelés alá lehet vonni, illetve a mezőgazdasági szakképzettséggel, gyakorlati tapasztalattal rendelkező humánerőforrás, akik hiteles közvetítői az elérni kívánt céloknak.

Cél

A Nemzeti Stratégia alapelveivel és prioritásaival összhangban álló, helyi szükségletekre épülő a gyermekeket és családjaikat érintő szemléletformálás,
Új gyakorlatok, lehetőségek, tevékenységek bemutatása, átadása annak érdekében, hogy megerősödjön a családok szerepe a mélyszegénység megelőzése és leküzdése tekintetében az életükhöz közeli, hétköznapi munkatevékenységek megismertetésével (háztartás-gazdálkodás, növénytermesztés, az egészséges gyermekétkeztetés a családban, stb.),
A fizikai munka szépségeinek, élményének és eredményeinek bemutatása – saját, ill. családi, közösségi élmény megszerzésének biztosítása (óvodakertek, iskolakertek, ház körüli gazdálkodás),
A projektelem keretében lebonyolítandó képzés keretében:
Olyan ismeretek elsajátítása, amivel képessé válik a szabadföldi zöldségtermesztésre valamint a rendelkezésre álló terület minél gazdaságosabb kihasználására,
A különböző zöldségfelék igényeinek, termesztési előfeltételeinek megismerése – a megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazása.
Egymásra épülő programcsomag kidolgozása – óvodakertek, iskolakertek, ház körüli növénytermesztés, gazdálkodás,
Családi gazdálkodások kialakítása – a család teherbíró képességét figyelembe vevő, fejlődést eredményező változások elősegítése, a család önállóságát erősítő, önellátást célzó gyakorlati ismeretek és készségek közös tanuláson és tevékenység ellátáson alapuló elsajátításával,
Minden rendelkezésre álló eszközzel biztosítani a gyermek jogait olyan életszínvonalhoz, amely lehetővé teszi kellő testi, szellemi, lelki, erkölcsi és társadalmi fejlődését.

Tevékenység

A kistérség 7 olyan településén indítottuk, ahol már szociális földprogram, Start munkaprogram működött, működik. A bevont települések lakosságszáma 1000 fő körüli, mivel itt a leghatékonyabb a program. Óvodákban, iskolákban kiskertet alakítottak ki, (ezeken a településeken 1 óvoda és 1 iskola van), családok a saját udvarukon kiskertművelésbe fogtak. Településenként 1 óvoda, 1 iskola és 10-15 család bevonásával működik a program. Azok a családok kerültek a programba, akiknek gyermekei részt vesznek az óvodai, iskolai részben, így családon belül egymást tudják erősíteni, motiválni a saját veteményes kialakításában, gondozásában. Egészséges gyermekétkeztetés címmel kiegészítő program keretében tanácsokat kapnak a megtermelt zöldségek, gyümölcsök felhasználására, tartósítására. A szakmai segítséget a projekt keretében részmunkaidőben alkalmazott agrármentorok biztosítják, akik az adott településen élő, aktívan gazdálkodó, felsőfokú végzettséggel rendelkező agrárszakemberek. Így pozitív példát nyújtanak, közvetlenül elérhetőek, van helyismeretük, személyesen ismerik a családokat, akik elfogadják a tanácsaikat. Az önellátás, öngondoskodás, a piacra termelés, a szociális szövetkezeti forma családokkal, települési szereplőkkel való megismertetése is feladatuk közé tartozik. Vetőmagot, palántát, kerti eszközöket a program biztosít.
Agrármentor – Mit ültetsz a kertedbe? c. kiskertprogram megvalósításának szakember segítői. Végzettségük szerint agrármérnökök, kertészmérnökök, pedagógusok, akik magánéletükben is gazdálkodással foglalkoznak saját családi gazdaságukban, így a lehető legautentikusabb munkatársak a témában.
A program résztevékenységei:
Óvodakertek és iskolakertek (ahol releváns) kialakítása, művelése, a kertművelés megismertetése a gyermekekkel. A programba bekapcsolódó intézmények udvarán kiskert kialakítása, művelése, a kiskertműveléshez szükséges elméleti és gyakorlati tudás átadása a gyerekek részére. Tanítási időn kívüli program.
60 fő részére növénytermesztési ismeretek kiskertes rendszerének bemutatása, 60 órás akkreditált felnőttképzésen keresztül. Az akkreditált képzést szolgáltatásvásárlással valósítjuk meg. A képzésbe többségében azok kapcsolódnak be, akik részt vesznek a családi kiskert művelése programelemben is. Ha a bevont településeken a szükséges létszám nem merül ki, a képzési lehetőséget igénybe vehetik a kistérség más településein élő, célcsoportba tartozók is. Ebben az esetben vállalniuk kell a családi kiskert művelése programelembe való bekapcsolódást is.
Családi kiskertek kialakítása, művelése, a szerzett ismeretek alkalmazásával agrárterületi mentor segítségével, akiket önkéntesként segítenek főiskolai, egyetemi hallgatók (agrár, területfejlesztései, környezetvédelmi, stb. szak)
A családok részére az „Egészséges gyermekétkeztetés a családban” című rendszeres bemutató szakemberek segítségével, szakmai műhely. Többgenerációs ismeretátadó körök, melyeken a családtagok közösen vesznek részt, elsősorban anyák, nagymamák, gyermekek. Előadásokat, bemutatókat tartunk az egészséges táplálkozásról, kiemelten a gyermekétkeztetésről. Ezek a közösségi alkalmak lehetőséget biztosítanak arra, hogy a generációk átadják egymásnak háztartási ismereteiket, tapasztalataikat.
Közösségépítő családi programok: Családi programok, falunapok, melyek valamely mezőgazdasági jellegű jeles naphoz kapcsolódnak. Főzőverseny, játszóház, népi kismesterségek bemutatása, egyéb közösségépítő programok.

Eredmények

A program azért működött és működhet eredményesen, mert – mint minden más tevékenység elemnél – a komplexitásra törekedtünk. Nemcsak egy korosztályt és intézményt céloztunk meg, hanem minden olyan színteret, amely hat a gyermekek személyiségfejlődésére. (óvoda-iskola-család) Nemcsak egyet, hanem igen sok kapcsolódó területet ölelt fel elméleti és gyakorlati szinten egyaránt. (kertművelési, növénytermesztési ismeretek, feldolgozás, háztartástan, életvezetés, táplálkozás, stb.) Érdekeltté vált a család minden tagja, egymást motiválták a gyermekek és a szülők. Helyben, kézzel fogható elérhetőségben volt a szakmai háttér, az agrármentorok személyében, akik hiteles tanácsadók, segítők voltak, és szinte bármikor tudtak hozzájuk fordulni. Az agrármentorok személye közösségépítő szempontból is nagyon jelentős, több településen láthatóak a fenntarthatóság jelei: kiskert-klubok, szülői klubok vagy főzőklubok jöttek létre, kertszépségversenyt indítottak, és az általunk szervezett alkalmakon túl is rendszeresen találkoznak, véleményt cserélnek, közösségi programokat szerveznek.
Nem vállaltunk fel olyan célokat, melyek meghaladják egy gyerekesély program kereteit és lehetőségeit, nem tudunk munkalehetőséget, piacot teremteni, de azt el tudjuk érni, hogy a mindennapi, mi kerüljön az asztalra? problémát kicsit könnyebbé tegyük, felkeltsük az igényt az egészséges, tudatos táplálkozásra, a közösségi létre, mivel a kis településeken nincs, vagy alig van közösségépítő esemény.
A bevont településeken megnőtt a megművelt konyhakertek száma, az óvodák, iskolák is kialakították kerteket, ahol zöldségféléken kívül gyógynövényeket, dísznövényeket is termesztenek. Az óvodai gyógy- és dísznövénykertek a növények és a talaj eltérő textúrája és tulajdonságai révén, a hasznosságon kívül kiválóan alkalmasak pl. a tapintás, szaglás, ízlelés fejlesztésére. A gyerekek a tanítási szünetekben is szívesen bejárnak a kiskertek gondozására, magukénak tekintik azt. Mindenhol azt tapasztaltuk, hogy a települési önkormányzat mellénk állt, saját erőforrásaival támogatta a programot, pl. azzal, hogy felszántotta az óvoda, iskolakertnek szánt területet, buszt adott kiránduláshoz, helyiséget biztosított a rendezvényekhez, kiegészítette a vetőmagcsomagot, amit mi biztosítottunk stb.
Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a kiskert programunk elérte a célját, mert
Munkára szoktat/ nevel,
Erősíti az öngondoskodás, önfenntartás képességét,
Támogatja az egészséges étkezést,
Betöltötte szerepét: a kiskertkultúra megszerettetését,
Életviteli és háztartástani gazdasági, gazdálkodási és pénzügyi ismereteket nyújt a résztvevőknek, már az óvodás kortól kezdve.

Kiskertprogram folytatása, kiszélesítése, jó gyakorlattá fejlesztése:
„Majorság program”-má fejlesztését tervezzük, a kiskertprogramban, szociális szövetkezetekben megtermelt felesleg piacra, helyi lakosokhoz jutását segítheti a települések piacterein. A településekkel együttműködve – piacterek felújítása, bővítése önkormányzati forrásból.
Foglalkoztatási projektelem komplexitása érdekében a majorság program részét képeznék a kismesterség képzések, a gazdasági ismereteket, önmenedzselést, piaci szemléletet nyújtó tréningek.
A „Majorság program” célja:
az eddig műveletlen kertek művelés alá fogása
önellátás, önfenntartás
megtermelt felesleg piacra juttatása, ezáltal bevételi forrás megteremtése
szociális szövetkezet alakítása felé orientálás – ezáltal megélhetés biztosítása
háztartási, életviteli tanácsadás
felelősségvállalás, kötelességtudat erősítése
rendszeres, a közösség, illetve a család egésze által végzett munkafolyamatok – életmódbeli változás
hozzájárul a szegénység újratermelődéséből való kitöréshez
munkát ad a bevont települések számával megegyező számú agrárszakembernek